കാർഷികനിയമം അറബിക്കടലിൽ,കർഷകർ നടുറോഡിൽ

പ്രിയമുള്ളവരേ,

ഇത് ഒരു സുവർണാവസരമാണ്. നഷ്ടപെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അസുലഭവസരം. ജനമനസ്സുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഈ അവസരം നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.